بسمه تعالی
گزارش سفرهای اول تا سیزدهم
گروه فوق تخصصی جراحی پلاستیک ( جمجمه، فک وصورت ) دانشگاه به استان :

خوزستان ، مازندران ، کهکیلویه وبویراحمد ، آذربایجان شرقی ، کردستان ، رامهرمز، بندرعباس ،بوشهر
ویژه درمان شکاف لب و کام و ناهنجاری های صورت
سفر اول آذرماه 1388
سفر دوم فروردین ماه 1389
سفر سوم آذرماه 1389
سفر چهارم بهمن ماه 1389
سفر پنجم مرداد ماه 1390
سفر ششم شهریورماه 1390
سفر هفتم خرداد ماه 1391
سفر هشتم آبان ماه 1391
سفر نهم بهمن ماه 1391
سفر دهم مهرماه 1392
سفر یازدهم بهمن ماه 1392
سفر دوازدهم مهر ماه 1393
سفر سیزدهم بهمن ماه 1393

سفر  چهاردهم مناطق محروم - زاهدان - بهمن94

سفر پانزدهم مناطق محروم - اردیبهشت 95 بیجار

سفر شانزدهم مناطق محروم - آذر 95 رامهرمز