روزنامه سپید  94/12/12  

عبد الجلیل کلانتر هرمزی: در کوره دفاع مقدس آب دیده شدیم.