ماهنامه تخصصی در زمینه پزشکی و پیراپزشکی دنیای سلامت شماره 112

گفتگو با دکتر کلانتر هرمزی: اوج هنر یک جراح زیبایی بازسازی است.