هفته نامه کلید ملی - 29 بهمن 94 

رکورد جهانی توسط تیم دکتر کلانتر هرمزی شکسته شد.